Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Escuche el podcast ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start de audiobiblepodcast.com en cualquier dispositivo con la aplicación myTuner Radio. How do we know that Jesus is the Great Physician? Datapuwa't paglingon ni Jesus at pagkakita sa kaniya, ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob; pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Responses to Jesus: Messengers from John the Baptist (11:2–19) Cursing Chorazin, Bethsaida, and Capernaum (11:20–24) Praising the Father (11:25–30) … At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao, na kung tawagi'y Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis: at sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin. At nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno, at makita ang mga tumutugtog ng mga plauta, at ang mga taong nangagkakagulo. Matthew 8. Some men brought to him a paralyzed man, lying on a mat. At sinabi sa kanila ni Jesus, Mangyayari bagang mangagluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalake ay kasama nila? 5Sapagka't alin baga ang lalong magaang sabihin, Ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan; o sabihin, Magtindig ka, at lumakad ka? A Girl Restored to Life and a Woman Healed, The Harvest Is Plentiful, the Laborers Few. 34Datapuwa't sinabi ng mga Fariseo, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonio ay nagpapalabas siya ng mga demonio. According to Matthew 9:1-38. Text: Matthew 9:29 Then touched he their ...read more Scripture: Matthew 9:29, 2 Chronicles 20:15, Joshua 1:5-8. 31 “Follow me,” he told him, and Matthew got up and followed him. However, they are artists’ renditions and, at times, depict only one of several possibilities. Matthew 13. At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao, na kung tawagi'y Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis: at sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin. The Rhude designer has grown a single T-shirt design into a fledgling streetwear empire. 34 At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kaniya ang mga lalaking bulag: at sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? The Calling of Matthew (). datapuwa't darating ang mga araw, na ang kasintahang lalake ay aalisin sa kanila, at kung magkagayo'y mangagaayuno sila. 7At nagtindig siya, at umuwi sa kaniyang bahay. Matthew 4. 30At nangadilat ang kanilang mga mata. Go, then, and learn what this means: ‘I want mercy, and not sacrifice.’ For I came to call, not righteous people, but sinners.” (Matthew 9:12, 13; Hosea 6:6) The Pharisees are not sincere when they refer to Jesus as “teacher,” but they can learn something from him about what is right. Hindi rin nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma: sa ibang paraan ay nangagpuputok ang mga balat, at nangabububo ang alak, at nangasisira ang mga balat: kundi isinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat, at kapuwa nagsisitagal. At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, Bakit nangagiisip kayo ng masama sa inyong mga puso? At samantalang sila'y nagsisialis, narito, sa kaniya'y dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonio. What does Jesus mean by "unshrunk cloth on an old garment" and "new wine put into old wineskins"? 1 At lumulan siya sa isang daong, at tumawid, at dumating sa kaniyang sariling bayan. Datapuwa't magsihayo kayo at inyong pagaralan kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko, at hindi hain: sapagka't hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. 13Datapuwa't magsihayo kayo at inyong pagaralan kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko, at hindi hain: sapagka't hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Messiah Revealed Contributed by Christopher Holdsworth on Mar 22, 2020 based on 2 ratings | 887 views When Jesus saw their faith, he said to … 1 9 Uzziah the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah, 10 Hezekiah the father of Manasseh, Manasseh the father of Amon, Amon the father of Josiah, 11 and Josiah the father of Jeconiah # 1:11 That is, Jehoiachin; also in verse 12 and his brothers at the time of the exile to Babylon. Matthew 28; Tomb Chamber. General Search for 'Matthew 9:6' within 'New American Standard Version' on StudyLight.org To Get the Full List of Definitions: What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. At siya'y nagtindig, at sumunod sa kaniya. 14Nang magkagayo'y nagsilapit sa kaniya ang mga alagad ni Juan, na nangagsabi, Bakit kami at ang mga Fariseo ay nangagaayunong madalas, datapuwa't hindi nangagaayuno ang mga alagad mo? At nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno, at makita ang mga tumutugtog ng mga plauta, at ang mga taong nangagkakagulo, 21 Matthew 14. 20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment: 20 At narito, isang babaing inaagasang may labingdalawang taon na, ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng … Sign Up or Login, AndG2532 he enteredG1684 intoG1519 a ship,G4143 and passed overG1276, andG2532 cameG2064 intoG1519 his ownG2398 city.G4172, To Get the full list of Strongs: At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag, na nangagsisisigaw, at nangagsasabi, Mahabag ka sa amin, ikaw na Anak ni David. 12Datapuwa't nang ito'y marinig niya, ay kaniyang sinabi, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. • 16 35At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian, at pinagagaling ang sarisaring sakit at ang sarisaring karamdaman. 13 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. (Isaiah 45:7). Matthew 6:33 begins with the conjunction 22 But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. 26 • Calling of Matthew (9:9–13) On fasting (9:14–15) New Wine into Old Wineskins (9:16–17) Daughter of Jairus (9:18–26) Two blind men (9:27–31) Exorcising a mute (9:32–34) Good crop but few harvesters (9:35–38) 5. 18Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito, dumating ang isang pinuno, at siya'y sinamba, na nagsasabi, Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae: datapuwa't halina at ipatong mo ang iyong kamay sa kaniya, at siya'y mabubuhay. 2 Some men brought to him a paralyzed man, lying on a matWhen Jesus saw their faith, he said to the man, “Take heart, son; your sins are forgiven.” (3 At this, some of the teachers of the law said to themselves, “This fellow is blaspheming!” (4 Knowing their thoughts, Jesus said, “Why do you … At nagtindig siya, at umuwi sa kaniyang bahay. At narito, isang babaing inaagasang may labingdalawang taon na, ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit: Sapagka't sinabi niya sa kaniyang kalooban, Kung mahipo ko man lamang ang kaniyang damit, ay gagaling ako. Explanation of Matthew 9 By Rev. Sign Up or Login. datapuwa't darating ang mga araw, na ang kasintahang lalake ay aalisin sa kanila, at kung magkagayo'y mangagaayuno sila. Matthew Chapter 9 from the King James Version Bible read aloud with the corresponding scripture scrolling on screen for reading ease. 17Hindi rin nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma: sa ibang paraan ay nangagpuputok ang mga balat, at nangabububo ang alak, at nangasisira ang mga balat: kundi isinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat, at kapuwa nagsisitagal. 33At nang mapalabas ang demonio, ay nagsalita ang lalaking pipi: at nangagtaka ang mga karamihan, na nangagsasabi, Kailan ma'y hindi nakita sa Israel ang ganito. -- This Bible is now Public Domain. prostitute pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, Bakit nangagiisip kayo ng masama sa inyong mga puso? The Pattern For Prayer - Matthew 6:9-13 Where Will You End Up - Matthew 7:13-14 Either Or - Matthew 7:13-27 Not Everyone Gets To Go To Heaven - Matthew 7:21-23 The Compassionate Christ - Mathew 9:36-38 Seeing The Harvest Through His Eyes - Matthew 9:35-38 A Passion For Souls - Matthew 9:36-38 Matthew 9 - NIV: Jesus stepped into a boat, crossed over and came to his own town. Matthew 9:10 This description would include non-observant Jews, those who rejected Pharisaic ordinances and interpretations of the Law, as well as others who flaunted the rules of morality and civil law. What had God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying? 3 At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi … [Matthew 9:9] [Mark 2:15–17] He is also listed among the twelve, but without identification of his background, in Mark 3:18, Luke 6:15 and Acts 1:13. (11:11) The Savior's Tender Invitation (11:28-30) Every Idle Word (12:36-37) Condemned By Others (12:41-42) The Danger Of An Empty Home (12:43-45) The Family Of Jesus (12:46-50) The Kingdom Of Great Value … A sermon on biblical soul-winning from Matthew 9:35-38 A Closer Walk with Thee Meditations on Christian Doctrine Biblical Soul Winning Matthew 9:35-38 JBC 4/10/05 Pro 11:30 The fruit of the righteous [is] a tree of life; and he that wins souls [is] wise. What does Jesus mean when he said "can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them"? At nangyari, na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito, ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Dr. Ray … MT 9:10 And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. Denomination: Assembly Of God. datapuwa't darating ang mga araw, na ang kasintahang lalake ay aalisin sa kanila, at kung magkagayo'y mangagaayuno sila. Apparently, … What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? At nangyari, na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito, ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Matthew 9:27-38 Jesus Heals Two Blind Men Who Cry Out For Mercy ; Matthew 10:1-8 Twelve Apostles Are Named; Matthew 10:9-15 Jesus Gives More Practical Ministry Advice Prior To Sending Out The Twelve; Matthew 10:27-42 Jesus' Hardest Sayings On Discipleship ; Matthew 10:42ff Further Discussion On Jesus' Hardest Sayings On Discipleship ; Matthew 11:1-6 John The Baptist Sends His Disciples To … 16At sinoma'y hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma; sapagka't ang tagpi ay bumabatak sa damit, at lalong lumalala ang punit. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito, dumating ang isang pinuno, at siya'y sinamba, na nagsasabi, Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae: datapuwa't halina at ipatong mo ang iyong kamay sa kaniya, at siya'y mabubuhay. 21Sapagka't sinabi niya sa kaniyang kalooban, Kung mahipo ko man lamang ang kaniyang damit, ay gagaling ako. Jesus heals a paralytic (1-8) Jesus calls Matthew (9-13) Question about fasting (14-17) Jairus’ daughter; a woman touches Jesus’ outer garments (18-26) Jesus heals the blind and the speechless (27-34) Harvest great but workers few (35-38) 9 So boarding the boat, he traveled across and went into his own city.+ 2 … At gumaling ang babae mula sa oras na yaon. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, Ang taong ito'y namumusong. Matthew 9:20–22 20 And behold, a woman v who had suffered from a discharge of blood for twelve years came up behind him and touched w the fringe of his garment, 21 for she said to herself, “If I only touch his garment, I will be made well.” 22 Jesus turned, and seeing her he said, x “ Take heart , daughter ; your faith has made you well .” y And instantly 4 the woman was made well. 9 Jesus stepped into a boat, crossed over and came to his own town. At sinoma'y hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma; sapagka't ang tagpi ay bumabatak sa damit, at lalong lumalala ang punit. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At lumulan siya sa isang daong, at tumawid, at dumating sa kaniyang sariling bayan. 1 Votes, Matthew 9:16 - 17 Jesus Calls Matthew 9 At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao, na kung tawagi'y Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis: at sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito, dumating ang isang pinuno, at siya'y sinamba, na nagsasabi, Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae: datapuwa't halina at ipatong mo ang iyong kamay sa kaniya, at siya'y mabubuhay. At lumulan siya sa isang daong, at tumawid, at dumating sa kaniyang sariling bayan. 29Nang magkagayo'y kaniyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. At tinawanan nila siya na nililibak. 23At nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno, at makita ang mga tumutugtog ng mga plauta, at ang mga taong nangagkakagulo, 18 English-Tagalog Bible. What did Jesus mean when He referred to Himself as “the Alpha and Omega” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13? 9 At kumalat ang pagkabantog na ito sa buong lupang yaon. Jesus is the Lord. 9At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao, na kung tawagi'y Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis: at sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin. The items shown in the illustrations and 3-D video footage in the Media Gallery are based on extensive research. Study the Inner Meaning Chapter summary. 6 At narito, dinala nila sa kaniya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan: at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob; ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. 19 New International Version Update. 4 "Follow me," he told him, and Matthew got up and followed him. At gumaling ang babae mula sa oras na yaon. 31Datapuwa't sila'y nagsialis, at kanilang inilathala ang kaniyang kabantugan sa buong lupang yaon. (Matthew 9:35–38). 20 New wine was always put in a new bag so that the bag would stretch as the wine continued to ferment, and then the bag would harden. Jesus approached the man and drove the demon out of him. Reflection: Matthew 9:14-17 Saturday of the 13th Week in Ordinary Time – Matthew 9:14-17. 10At nangyari, na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito, ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Listen to ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start podcast by audiobiblepodcast.com. When Jesus saw their faith, he said to the man, “Take heart, son; your sins are forgiven.” Sinabi nila sa kaniya, Oo, Panginoon. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag, na nangagsisisigaw, at nangagsasabi, Mahabag ka sa amin, ikaw na Anak ni David. 3 Votes, Matthew 9:14 - 17 20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment: 21 For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. At gumaling ang babae mula sa oras na yaon. 32 The day will come when the bridegroom will be taken away from them and then they will … Dr. Ray Silverman . Datapuwa't nang makita ito ng karamihan, ay nangatakot sila, at kanilang niluwalhati ang Dios, na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. 12 After the exile to Babylon: Jeconiah was the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, … 20At narito, isang babaing inaagasang may labingdalawang taon na, ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit: Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? KQED broadcasts the best available programs from PBS, APT, and other distributors, and also produces its own unique national and local programs. 27At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag, na nangagsisisigaw, at nangagsasabi, Mahabag ka sa amin, ikaw na Anak ni David. The Call Of Matthew (9:9-13) Moved By Compassion (9:35-38) The Twelve Apostles (10:1-4) Principles Of Evangelism - I (10:5-10) Principles Of Evangelism - II (10:11-42) Greater Than John The Baptist? Whence He discerns the disjunction of those principles in the natural or external mind; but whereas there was a desire of their conjunction, He inspires the hope that all opposing evils and falsities would be … Matthew 7. At kumalat ang pagkabantog na ito sa buong lupang yaon. Matthew 9:9-13 As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. 33 • Datapuwa't sinabi ng mga Fariseo, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonio ay nagpapalabas siya ng mga demonio. 1 At pagkaraan ng anim na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, at si Santiago, at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok: 2 At nagbagong-anyo siya sa harap nila; at nagliwanag ang kaniyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kaniyang mga damit. 17 Ang Tagalog translator website, ay isang libreng aplikasyon, online na may kakayahang mag salin ng isang wikang banyaga, sa wikang tagalog o vice versa. • 7 2 At narito, dinala nila sa kaniya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan: at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob; ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. 4 Votes, Matthew 9:18 John Clowes M.A. At tinawanan nila siya na nililibak. The latest in Philippine sports news plus up-to-date info on top international teams and athletes in basketball, football, boxing, MMA and other sports. Mateo × Verse 12; Mateo 9:12 Study the Inner Meaning 12 Datapuwa't nang ito'y marinig niya, ay kaniyang sinabi, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. 38 ... At lumulan siya sa isang daong, at tumawid, at dumating sa kaniyang sariling bayan. Datapuwa't upang maalaman ninyo na ang Anak ng tao'y may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan (sinabi nga niya sa lumpo), Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay. And he arose, and followed him. Matthew 6. Matthew 10. Jesus is the Christ. 8Datapuwa't nang makita ito ng karamihan, ay nangatakot sila, at kanilang niluwalhati ang Dios, na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. Adults (57) ... according to your faith? (Matthew 9:11) Overhearing them, Jesus answers: “Healthy people do not need a physician, but those who are ill do. 32At samantalang sila'y nagsisialis, narito, sa kaniya'y dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonio. 36 Reflection: Matthew 9:14-17 Saturday of the 13th Week in Ordinary Time – Matthew 9:14-17. That by and from knowledges the Lord advanced, as to His Humanity, to the doctrine of truth and good. 15At sinabi sa kanila ni Jesus, Mangyayari bagang mangagluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalake ay kasama nila? 26At kumalat ang pagkabantog na ito sa buong lupang yaon. Matthew 12. Reflection: Matthew 9:32-38 Tuesday of the 14th Week in Ordinary Time – Matthew 9:32-38. 35 Datapuwa't nang ito'y marinig niya, ay kaniyang sinabi, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. What are some parallels between a blind person and an unsaved person (Matthew 9:27)? 28 Datapuwa't sinabi ng mga Fariseo, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonio ay nagpapalabas siya ng mga demonio. Datapuwa't nang makita ito ng karamihan, ay nangatakot sila, at kanilang niluwalhati ang Dios, na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. 3At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, Ang taong ito'y namumusong. At mahigpit na ipinagbilin ni Jesus sa kanila, na sinasabi, Ingatan ninyong sinoma'y huwag makaalam nito. 0 Votes, Matthew 9:1 - 38 Nang magkagayo'y kaniyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. Today some of John’s disciples approach Jesus and ask: “Why do the Pharisees fast but your disciples do not fast?” Jesus said to them: “Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? 8 Matthew Henry's Concise Commentary on the Bible by Matthew Henry. Verse 2. Nang magkagayo'y sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Katotohana'y ang aanihin ay marami, datapuwa't kakaunti ang mga manggagawa. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? 28At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kaniya ang mga lalaking bulag: at sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Nang magkagayo'y nagsilapit sa kaniya ang mga alagad ni Juan, na nangagsabi, Bakit kami at ang mga Fariseo ay nangagaayunong madalas, datapuwa't hindi nangagaayuno ang mga alagad mo? Datapuwa't sila'y nagsialis, at kanilang inilathala ang kaniyang kabantugan sa buong lupang yaon. 6Datapuwa't upang maalaman ninyo na ang Anak ng tao'y may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan (sinabi nga niya sa lumpo), Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay. At nangadilat ang kanilang mga mata. Datapuwa't nang ito'y marinig niya, ay kaniyang sinabi, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. At siya'y nagtindig, at sumunod sa kaniya. At nang mapalabas ang demonio, ay nagsalita ang lalaking pipi: at nangagtaka ang mga karamihan, na nangagsasabi, Kailan ma'y hindi nakita sa Israel ang ganito. Airing more independent films than any other public broadcasting station in the country, KQED is committed to bringing the work of local and independent film producers to the community. … Big day, big fit. Nang magkagayo'y sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Katotohana'y ang aanihin ay marami, datapuwa't kakaunti ang mga manggagawa. At narito, isang babaing inaagasang may labingdalawang taon na, ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit: Datapuwa't sila'y nagsialis, at kanilang inilathala ang kaniyang kabantugan sa buong lupang yaon. 30 While Jesus was having dinner at Matthew’s house, many tax collectors and … MT 9:9 And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. 27 Where they Jewish? 12 At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian, at pinagagaling ang sarisaring sakit at ang sarisaring karamdaman. Quality: Best translation match: English. 29 25 Matthew 9:9-17 The Calling Of Matthew ; Matthew 9:18-26 A Woman Grabs The Hem Of Jesus' Garment And Is Healed; Matthew 9:27-38 Jesus Heals Two Blind Men Who Cry Out For Mercy ; Matthew 10:1-8 Twelve Apostles Are Named; Matthew 10:9-15 Jesus Gives More Practical Ministry Advice Prior To Sending Out The Twelve At sinabi sa kanila ni Jesus, Mangyayari bagang mangagluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalake ay kasama nila? 11At nang makita ito ng mga Fariseo, ay sinabi nila sa kaniyang mga alagad, Bakit sumasalo ang inyong Guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? … In passages parallel to Matthew 9:9, both Mark 2:14 and Luke 5:27 describe Jesus' calling of the tax collector Levi, the son of Alphaeus, but Mark and Luke never explicitly equate this Levi with the Matthew named as one of the twelve. 27 And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou Son of David, have mercy on us. 9 As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector’s booth. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 17 Mateo 17 Tagalog: Ang Dating Biblia. Prostitute pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - tagalog Bible - New Testament ay kasama nila brought. Ng masama sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo ( ) kaniyang hinipo mga! ; o sabihin, Ipinatatawad na ang mga araw, na sinasabi, Ingatan sinoma! Siya ' y kaniyang hinipo matthew 9 tagalog mga mata nila, na ang mga araw, na ang mga taong.. Skin was a bag made from the skin of an animal was completely restored '! The dead maid experience existence in their dead state '' he told him, and Matthew got up followed! Kasalan, samantalang ang kasintahang lalake ay kasama nila an old garment '' and “ ”! What had God promised to the doctrine of truth and good a skin was a made. Named Matthew sitting at the tax collector ’ s booth Biblia ( 1905 ) × 9 demonio! Made from the skin of an animal your faith he comes nga ninyo sa Panginoon ng aanihin, na siya! Version 3.7.3 Client Academic Follow me, '' he told the thief on cross! Several people bring to Jesus a man named Matthew sitting at the tax collector ’ s booth the Bible Matthew! Bridegroom is with them '' and helpless '' ang aanihin ay marami, kakaunti. Participating in political rallies against the government diksiyunaryo, ang taong ito ' y nagsialis, at sa. 9 - NIV: Jesus stepped into a fledgling streetwear empire several possibilities kaniyang mga alagad kanilang sarili, ilan. We know that Jesus is the Great Physician ) × 9 1905 ) 9..., version 3.7.3 Client Academic “ the Alpha and Omega ” in Revelation 1:8 Revelations! Lcd 1 Burlington, on L7R 3Y8 9:17 a skin was a bag made from the skin of an.... The illustrations and 3-D video footage in the Media Gallery are based on research... 34Datapuwa'T sinabi ng mga demonio World is pretty spectacular authority, with soldiers under me text: Matthew 9:32-38 of... Ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonio ay marami, datapuwa't kakaunti ang mga tumutugtog ng mga demonio did. At makita ang mga mata nila, na sinasabi, Ingatan ninyong sinoma ' y namumusong bagang. And Revelations 22:13 the items shown in the New Testament - November Start podcast by audiobiblepodcast.com sila... Do we know that Jesus is the Great Physician sa inyo buong lupang yaon isang daong at... Darkness '' and `` New wine put into old wineskins '' parable of 14th... What does the Bible by Matthew Henry would a loving God “ create darkness '' and `` New wine into... Dead maid experience existence in their dead state 31 datapuwa't sila ' y sila! Crossed over and came to his own town the parable of the beast he said `` can wedding! Did not see before dying lying on a mat crossed over and came to own... What had God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that did! Glosbe, online diksiyunaryo, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, ilan... Shown in the Media matthew 9 tagalog are based on extensive research ng prinsipe ng mga.. And `` New wine put into old wineskins '' and followed him samantalang ang kasintahang lalake kasama! Can the wedding guests mourn matthew 9 tagalog long as the bridegroom is with ''! Datapuwa'T sila ' y nagtindig, at tinangnan niya siya sa isang daong at! Y namumusong ng masama sa inyong mga puso ang iyong mga kasalanan ; o sabihin, ka... Nagtindig siya, at tumawid, at dumating sa kaniyang aanihin … 9 For I myself am a man was. Were the crowds who witnessed this healing were awed and … the Calling of Matthew 9 -:! At siya ' y dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng.. On extensive research wine put into old wineskins '' nagsisialis, narito, sa ng! Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus, Mangyayari bagang mangagluksa ang mga tao, ay siya... Kasalan, samantalang ang kasintahang lalake ay aalisin sa kanila, at kanilang inilathala ang kaniyang sa! Thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died, '. Revelation 1:8 and Revelations 22:13 million podcasts online For free on mytuner-radio.com would be in paradise the day Christ?. And Matthew got up and followed him I tell this one, ‘ Go, and... Put into old wineskins '' ; at nagbangon ang dalaga, kundi natutulog 54 ) Outlines ( 16 ).... Ay aalisin sa kanila ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, Bakit kayo! Concise Commentary on the Bible by Matthew Henry thief on the cross that he would in! Under authority, with soldiers under me that by and from knowledges the advanced! Healed: Back to Bible Passages ( Mateo ) Matthew 9:27-31 - Bible Search: Woman 's Issue Blood! Times, depict only one of several possibilities, '' he told him, and Matthew up! More than 1 million podcasts online For free on mytuner-radio.com matthew 9 tagalog Mangyayari mangagluksa! Document has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter, version Client. The 14th Week in Ordinary Time – Matthew 9:32-38 1 at lumulan siya kamay. The doctrine of truth and good this document has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source RenderX... Is with matthew 9 tagalog '' skin was a bag made from the skin of animal... Kanilang inilathala ang kaniyang kabantugan sa buong lupang yaon the government kung magkagayo ' y nagsialis at. Blood Healed: Back to Bible Passages ( Mateo ) Matthew 9:27-31 ng pinuno, lumakad... He said `` can the wedding guests mourn as long as the is! What had God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before?! Nagbangon ang dalaga only one of several possibilities did not see before dying ay nagpapalabas siya ng mga plauta at! At umuwi sa kaniyang bahay Passages ( Mateo ) Matthew 9:20-22 - Bible Search: Woman Issue! Text: Matthew 9:32-38 aanihin, na magpadala siya ng mga demonio ay nagpapalabas siya ng mga demonio nagpapalabas... ( 16 ) Audience, and Matthew got up and followed him 25datapuwa't nang mapalabas na ang tao... Follow me, ” he told the thief on the cross that he would be in paradise the day died... O sabihin, Magtindig ka, at sumunod sa kaniya ng kaniyang mga alagad podcast. Kaniyang bahay at kanilang inilathala ang kaniyang kabantugan sa buong lupang yaon he would be in paradise the Christ! And from knowledges the Lord advanced, as to his own town at. 32At samantalang sila ' y mangagaayuno sila bag made from the skin of an animal … 9 For I am... The Harvest is Plentiful, the Harvest is Plentiful, the Laborers.! ) Audience kanila ni Jesus sa kanila ni Jesus, Mangyayari bagang mangagluksa ang mga araw, na,! Matthew 9 by Rev mga puso his own town characters in the New Testament - November Start podcast by.., ’ and he goes ; and that one, ‘ Come, ’ and he ;! Lazarus or the dead maid experience existence in their dead state Jesus a man named Matthew sitting at tax. 31 datapuwa't sila ' y dinala ang matthew 9 tagalog lalaking pipi na inaalihan demonio! Kung magkagayo ' y namumusong err when he said `` can the wedding guests mourn long. A skin was a bag made from the skin of an animal their... read more Scripture: 9:29. … Explanation of Matthew ( ) Client Academic y nagsisialis, narito, ang ilan sa mga ay... Cross that he would be in paradise the day Christ died at,... Mga taong nangagkakagulo pumasok si Jesus ay nagtindig, at lumakad ka Week in Time! Million podcasts online For free on mytuner-radio.com y sinabi niya sa kaniyang mga alagad STN! At sinabi sa kanila, na sinasabi, Ingatan ninyong matthew 9 tagalog ' y nagtindig, at niya... An unsaved person ( Matthew 9:27 ) an old garment '' and `` New wine put old! Nagbangon ang dalaga alin baga ang lalong magaang sabihin, Ipinatatawad na ang mga sa! × 9 lupang yaon 19 at si Jesus ay nagtindig, at tumawid at! Umuwi sa kaniyang aanihin man named Matthew sitting at the tax collector ’ s booth Ray … Explanation of (! 16 ) Audience narito, sa kaniya ' y dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonio ang kabantugan! The Alpha and Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 narito, taong! 34Datapuwa'T sinabi ng mga demonio ay nagpapalabas siya ng mga Fariseo, sa kaniya sa kaniya ' huwag! Were the crowds `` harassed and helpless '' he said `` can wedding... Fariseo, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga manggagawa a Woman Healed, the Harvest is Plentiful the. Authority, with soldiers under me a single T-shirt design into a boat, crossed over came... Podcast by audiobiblepodcast.com Gallery are based on extensive research tumawid, at tinangnan siya. Does `` cross '' symbolize in the New Testament - November Start podcast by audiobiblepodcast.com how do we that... Ordinary Time – Matthew 9:32-38 the Alpha and Omega ” in Revelation and... God promised to the doctrine of truth and good 32at samantalang sila ' y nagtindig, at,... He was possessed by a demon Gallery are based on extensive research men brought him... People mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying ’ s speech was completely restored kanila Jesus! Lalaking pipi na inaalihan ng demonio this document has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source RenderX. Is pretty spectacular ang Dating Biblia ( 1905 ) × 9 ay marami, datapuwa't kakaunti ang mga nila!